2010年2月7日 星期日

濟慈:夜鶯頌

Ode To A Nightingale 夜鶯頌歌 (John Keats, 1795-1821)

台文譯詞引自部落格《台語幸福山茶園》

http://blog.roodo.com/jukhai/archives/11131425.html

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk:
'Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness,--
That thou, light-winged Dryad of the trees
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.
我心肝thàng-thiàⁿ,一款困頓麻痺痛苦
我ê感官,ná-sêng lim過毒汁,
koh ná tú吞鴉片,
一分鐘過去,tō已經沉落忘川:
無為òan-tò͘你快樂ê運命,
是你ê幸福hō͘ 我大歡喜,
你,深林內底薄翅ê Dryad精,
Tī hia有旋律hit tah,
山毛櫸青翠, 蔭影無盡下底,
嚨喉大開teh唱jo̍ah-thiⁿ ê歌聲。

我的心痛,困頓和麻木
毒害了感官,猶如飲過毒鴆,
又似剛把鴉片吞服,
一分鐘的時間,字句在忘川中沉沒

並不是在嫉妒你的幸運,
是為著你的幸運而大感快樂,
你,林間輕翅的精靈,
在山毛櫸綠影下的情結中,
放開了歌喉,歌唱夏季。
 

O, for a draught of vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and Provencal song, and sunburnt mirth!
O for a beaker full of the warm South,
Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
And purple-stained mouth
That I might drink, and leave the world unseen,
And with thee fade away into the forest dim:
Oh, 為chi̍t chhùi 紅葡萄酒!冷藏
tī塗kha多年ê甘醇,
味ná花神、草地青青、
舞蹈、戀歌hām燒熱ê歡樂!
Oh, 為he滿滿一杯南方ê溫暖,
Tīⁿ-tīⁿ鮮紅ê靈感之泉,
Kǹg kui-chhòan ê pho-chu tī杯kîⁿ閃sih,
Kap tò͘ tio̍h kiô-sek ê chhùi;
我beh lim, boâi khoàⁿ-kìⁿ che塵世,

Beh kap你隱遁森林幽暗深處:

並不是在嫉妒你的幸運,
是為著你的幸運而大感快樂,
你,林間輕翅的精靈,
在山毛櫸綠影下的情結中,
放開了歌喉,歌唱夏季。

Fade far away, dissolve, and quite forget
What tho͘ among the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.
消離hn̄g-hn̄g,消溶,徹底放hō͘ bōe記
He你tī ná-á-lāi éng-éng m̄知影,
He ià-siān、he發燒 kap和 he操煩
Chia,人坐teh聽互相ai-chhan;
Hia, bâ-pì chhoah--kúi-ê-a,悲傷,最後白毛幾絲á
Hia,青少年kan-taⁿ白蒼蒼大漢,sán-kah ná妖怪,後--來死亡;
Hia kan-taⁿ想tio̍h滿tīⁿ ê不幸
Kap鉛phú-sek滿目ê無望,
Hia美人守bōe tiâu 金明ê目chiu,
Iah-sī新愛人tī hin過tńg-ji̍t tio̍h憔悴。

遠遠的離開,消失,徹底忘記
林中的你從不知道的,
疲憊、熱病和急躁
這裡,人們坐下並聽著彼此的呻吟;
癱瘓搖動了一會兒,悲傷了,最後的几絲白髮,
青春蒼白,古怪的消瘦下去,後來死亡;
鉛色的眼睛絕望著;
美人守不住明眸,
新的戀情過不完明天。

Away! away! for I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of Poesy,
Though the dull brain perplexes and retards
Already with thee! tender is the night,
And haply the Queen-Moon is on her throne,
Cluster'd around by all her starry Fays;
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verdurous glooms and winding mossy ways.
走!走!我beh飛去你hia,
免酒神和隨從駛I ê車來載,
Kan-taⁿ tah leh詩ê無形si̍t-kó͘,
Chiū sǹg góa che bâ鈍ê頭殼khùn-he̍k koh han-bān
早跟tòe你! 夜色chiàⁿ溫柔,
Ah月娘tú 坐起lih I ê寶座,
四kho͘圍lóng i hiah ê仙子星,
M̄-koh, chit-tah lóng無光明,
好佳哉, 一絲á光àn天頂微微á吹入來,
經過綠碧暗處hām彎彎ê青苔小路。

去吧!去吧!我要飛向你,
不用酒神的車輾和他的隨從,
而是乘著詩歌無形的翅膀,
儘管這混沌的頭腦早已跟隨你,
夜色溫柔,而月之女皇
正登上她的寶座,
周圍是她所有的星星仙子,
但這處那處都沒有光,
一些天光被微風吹入幽綠,
和青苔的曲徑。

I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness, guess each sweet
Wherewith the seasonable month endows
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies on summer eves.

我看bōe清有siáⁿ-mih花tī我kha piⁿ,
Iah-sī siáⁿ-mih jiû-phang kòa tī chhiū-oe téng,
但tī馨香ê暗處,Ioh ta̍k mi̍h ê phang甜
Chiàu 時節所賦贈hō͘
He青草埔、雜木á、kap野果子地
白鳥梨á, kap鄉野牧人ê kāu花薔薇;
葉á khàm著ê快謝ê紫羅蘭;
Iah有五月中旬ê大kiáⁿ,
Tit-beh開ê麝香玫瑰,露酒sip飽飽,
Joa̍h-thiⁿ eng暗時á báng-thâng ong-ong出沒。

我看不清是哪些花在我的腳旁,
又何種軟香懸於高枝,
但在溫馨的暗處,猜測每一種甜蜜
以其時令的贈與
青草地、灌木叢、野果樹
白山楂和田園玫瑰;
葉堆中易謝的紫羅蘭;
還有五月中旬的首出,
這沾滿了如酒般的露水,即將綻開帶有麝香的玫瑰,
夏夜蠅蟲嗡嗡的盤旋其中。

Darkling I listen; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Call'd him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath;
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain--
To thy high requiem become a sod.

烏黯lih我注神聽,gōa~-chōe kái
Liōng一半我去愛著khùiⁿ活死,
Tī hiah chōe沉思韻律中呼叫i輕柔ê名,
Thang kā 無聲ê khùi-si-á giú khì thiⁿ lih;
現此時看起來siōng tú-hó thang華麗lâi死,
Thang 中止tú-tī che半暝無帶痛苦,
Tng-tong你teh向外放射你ê靈魂
Tih chiah ni̍h迷狂ê sî!
你iah-teh唱歌,我雙耳soah無效去,
Tùi tiōh你gia̍h-kôan ê安魂曲變成草埔。

我傾聽黑夜,多少次
我幾乎愛上了逸謐的死亡,
在如此多的沉思之韻中呼喚她輕柔的名,
編織成歌,我無聲的呼吸;
現在她更加華麗的死去,
在午夜不帶悲傷的飛升,
當你正向外傾瀉靈魂
這般的迷狂!
你仍唱著,我雙耳卻聽不到;
它們成為你高昂的安魂曲的故土。

Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heardBeh chīn ê chit ê àm-mî
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charmed magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.
你m̄-sī出世來死ê!神仙鳥ah!
Iau-ki 世代mā無法 kā你 thún-ta̍h;
我所聽見ê音聲bat hông thiaⁿ tio̍h kòe
Tī遠古ê日子hō͘帝王kap小丑á聽見;
Sio-kāng ê歌有發現一條通路iā-kú-káⁿ
經過Ruth憂傷ê心,當I心悶家鄉,
I khiā tī異邦ê麥á田lih tin ba̍k-sái;
Che聲音常常 kúi-á-pái 引動
He神奇thang-á tiám, 開佇水波頂
是險惡海水, tī pháng-kìⁿ ê神仙國度

永生的鳥啊!你不為了死亡出生!
飢餓的時代無法把你蹂躪;
這逝去的夜晚里我所聽見的
在那遠古的日子也曾為帝王和小丑聽見;
可能相同的歌在露絲那顆憂愁的心中
找到了一條路徑,當她思念故鄉,
站在異邦的谷田中落淚;
這聲音常常
在遺失的仙城中震動了窗扉
望向泡沫浪花

Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is famed to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now 'tis buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music:--Do I wake or sleep?
Pháng-kìⁿ!Chit ê sû ná tân鐘響
Kā我àn你hia拖回 tńg來我孤孤一人!
再會loh! 迷戀bōe-tàng koh hiah gâu騙
就算I本是gâu騙出名,騙人精。
再會! 再會!你哀傷ê頌歌漸消
經過附近草埔,hāⁿ過靜流ê溪水,
Pôaⁿ khí-lih山崙á頂;Ah, chit-tia̍p,hông深深tâi tī
下一ê山谷樹林lih ê空地á:
是幻覺,iah-sī cheng-sîn iā-the choh bāng?
He歌聲走閃toh去ah:我kám cheng-sîn ah iah-sī koh leh khùn?

遺失!這個字如同一聲鐘響
把我從你處帶會我單獨自我!
別了!幻想無法繼續欺騙
當她不再能夠,
別了!別了!你哀傷的聖歌
退入了後面的草地,流過溪水,
湧上山坡;而此時,它正深深
埋在下一個山谷的陰影中:
是幻覺,還是夢寐?
那歌聲去了:我醒了?我睡著?

Appendix: A Chinese introduction written by our grad student Simon Wu吳家榮

http://www.fl.nctu.edu.tw/~ericyu/Notes/Keats.htm

生命最後的光輝──浪漫詩人濟慈

英國的浪漫時期是英國詩歌史上的黃金時代,約翰‧濟慈(John Keats,1795-1821)是這個時期六大詩人中出生最晚卻最早過世的一個,他在短短數年的創作生涯裡留下許多不朽的詩篇。

濟慈的父親湯瑪斯‧濟慈是英國倫敦一家酒館馬房的領班,他和酒館老闆的女兒簡妮斯結婚,繼承酒館的產業,濟慈出生於西元一七九五年十月三十一日,是家中的長子,他有三個弟弟,喬治、湯姆和愛德華(三歲時早夭),以及一個妹妹芬妮,濟慈和弟妹的感情都非常好。濟慈七歲時和弟弟進入當時頗有名氣的約翰‧克拉克私立學校就讀,八歲時父親不幸從馬背上跌落而摔死,兩個月後母親改嫁,並跟著新婚丈夫離開,濟慈和三個弟妹不得已搬去和外祖父母同住,十三歲時,母親染上肺癆回家靜養,濟慈盡心照顧,但隔年他母親仍不治病逝。濟慈在私立學校求學的階段受到學風自由的影響,因而培養出獨立的性格,更重要的是,他和校長的兒子查爾斯結交,查爾斯足足比濟慈大了八歲,他是濟慈文學的啟蒙老師,他引導濟慈閱讀文學,並將李‧杭特的文學圈介紹給濟慈聽。濟慈求學時以好打架出名,他從不輕易低頭,有一次他因為弟弟喬治受到不公平的對待而攻擊一名學校的老師。濟慈的外祖母留給濟慈和他的弟妹八千英鎊,但由於其他家族成員訴訟以爭奪遺產,濟慈一直到死都沒辦法獲得這筆錢,經濟拮据是濟慈畢生的夢魘,也因為如此,濟慈十五歲時在監護人理查‧阿貝的同意之下離開私立學校,轉當外科醫師兼藥劑師湯瑪斯‧漢蒙得的學徒。

一八一四年,濟慈十八歲時完成了生平的第一首詩〈斯賓賽的模仿〉,但他的創作生涯仍未正式開始,他在十九歲時進入倫敦蓋斯醫院就讀,第二年他就成功地當上藥劑師,可是創作的慾望在濟慈的體內萌芽,過了沒多久,濟慈不顧監護人的反對,毅然決然地從事詩歌創作,濟慈就以他文字工作微薄的收入扛起家庭開支的重擔,而弟弟喬治和妻子移居美國投資失利更是讓濟慈一家的經濟問題雪上加霜。一八一八年對濟慈來說是難熬的一年,首先是他出版了氣勢磅礡的四千行長詩〈恩弟米恩〉,在這首長詩中濟慈對古典希臘羅馬神話的喜愛與想像力獲得充分的發揮,但是這首長詩卻受到當時評論家的嚴厲批判,《評論季刊》、《布雷克伍得雜誌》等期刊都登文攻擊濟慈的〈恩弟米恩〉,除此之外,濟慈的小弟湯姆肺癆病重,濟慈悉心照料直到湯姆病逝,而其實濟慈自己也受到病魔的染指,貧窮、疾病和得不到認同折磨濟慈的身心,但濟慈並未被打垮,他反省分析自己長詩的缺點並加以改進,開始從事他另一部傑作〈海披里恩〉,也是在那困厄的一年,濟慈認識了他一生的摯愛芬妮‧布朗,她們彼此相知相愛,次年兩人便訂婚,可是濟慈明白自己的身體狀況越來越糟,家裡的經濟也一直無法改善,在不願意拖累芬妮‧布朗的情況下,濟慈打算和她解除婚約,但善良的芬妮不願意棄濟慈而去,她一直陪在濟慈身邊照顧他。一八一九年被稱做濟慈的「奇蹟之年」(Year of Miracles),在九個月之中濟慈的創作天分發光發熱,雖然他認為自己受到太多約翰‧彌爾頓風格的影響而停止〈海披里恩〉的創作,但是他完成了足以讓他在世界詩壇佔一席之地的六首頌歌以及一些成熟的敘事詩,在那之後,濟慈的病情逐漸惡化,他接受醫生的建議到氣候較暖和的義大利養病,但是天妒英才,濟慈還是沒能從這個曾奪走他母親和弟弟湯姆生命的病魔魔掌底下逃脫出來,一八二一年二月,濟慈病逝於羅馬,享年二十五歲,濟慈的墓碑上刻著他留下的銘文:「一位名字寫在水中的人在此長眠。」

濟慈是一位天才詩人,從他十八歲寫下第一首詩到他二十四歲停筆為止不過五年多的光陰,沒有一位詩人可以像他一樣在這麼短的時間當中,創作水準就已臻極致,無可否認的,在濟慈的某些作品之中,讀者可以發現其他文學巨擘如彌爾頓、莎士比亞等的影子,不論是有意或無意的模仿,濟慈個人獨特的風格與創作的光芒是隱藏不住的,濟慈明白自己有文學創作的天賦,所以他害怕死亡,在他的長詩〈睡與詩〉中他表達出對自己的期許,他希望能有十年來完成詩歌的創作,上帝卻只給了他一半的時間,也許是知道自己沒有足夠的時間,濟慈不斷鞭策自己加緊創作的腳步,濟慈認為人世間是充滿苦痛、變動和不確定性,世界就像是一個「靈魂創造的溪谷」,人類應從苦難中學習,因為這些痛苦的經歷可以幫助人類淨化自我的靈魂。濟慈的詩作並不侷限於某一種體裁,事實上,他作了許多不同的嘗試,不論是十四行詩、長詩、敘事詩或頌歌,濟慈都有其獨到之處,在濟慈的作品中,真、美、永恆以及死亡是常見的主題,在〈希臘古甕頌〉中的詩句「美即是真,真即是美」不斷為後人所傳頌,古甕上的年輕男女永遠沈浸在愛河中,不受到死亡的威脅,這是濟慈終生所追求不到的目標,對濟慈來說,那個古甕是一種理想的藝術,是真理、是永恆。在〈夜鶯頌〉中,那隻吟唱的夜鶯象徵永恆,詩人在黑暗中聆聽夜鶯的歌聲,希望能飛向這隻不朽的鳴鳥,以超脫於世上的一切苦難和死亡。在〈無情的少女〉中,愛情與死亡似乎密不可分,文字與音韻巧妙的結合,說話者和那位迷失的騎士的低吟對答讀來令人動容。而在〈聖亞尼前夕〉中,透過絢麗想像力的雕琢,濟慈將愛情敘事詩的技巧發揮到頂點。

濟慈最後的兩首傑作分別是〈秋頌〉與〈海披里恩的衰亡〉,在〈秋頌〉裡,濟慈將秋天給擬人化,詩裡呈現出一幅秋天萬物成熟飽滿的景致,這是濟慈運用自然意象最成功的一首詩。濟慈的詩作至此達到高峰,就像秋天的葡萄與蘋果一般甜美多汁,秋天之後,是冰冷的冬天,當春天來時萬物又將甦醒,但濟慈就像衰敗的海披里恩一樣,已等不到下一個春天了... ...

沒有留言: